• Ειδικές κατασκευές λεβητοστασίων
• Αντλιοστάσια
• Πλατφόρμες
• Καπνοδόχοι
• Ατμαντλίες
• Ηλεκτρομηχανολογικές & υδραυλικές
• Εγκαταστάσεις
• Εστίες καύσης βιομάζας και άλλων ειδικών καυσίμων
• Μoving grate
• Συγκροτήματα αποσκλήρυνσης νερού

Projects